دوره های آموزشی آموزشگاه زرنگار

طلاسازی

این دوره شامل: شناخت فلزات قیمتی و نیمه قیمتی ذوب...

فیروزه کوبی

فیروزه کوبی شامل سرفصل های زیر می باشد: مبانی و...

ملیله کاری

ملیله ساز شامل سرفصل های زیرمی باشد: شناخت فلزات قیمتی...